Để đội ngũ cán bộ công đoàn nắm bắt được những quy định về công tác kiểm tra, đảm bảo việc thực hiện đúng Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của tổ chức công đoàn. Sáng ngày 27/12/2023, Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho các bộ công đoàn cơ sở năm 2023 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia tập huấn có các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố và hơn 400 đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra công đoàn cơ sở, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra đối với những đơn vị không có Ủy ban Kiểm tra Công đoàn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trần Khánh Bảo – Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, nội dung kiểm tra là một trong những nội dung vô cùng quan trọng trong công tác công đoàn. Đặc biệt là nội dung kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn. Công tác quản lý kinh phí Công đoàn cần phải thực hiện nghiêm túc đúng điều lệ, đúng quy chế.

Để tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ công đoàn cơ sở, Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã mời báo cáo viên Trịnh Thị Thanh Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố. Tại buổi tập huấn, bà Trịnh Thanh Mai đã nêu rõ những cơ sở pháp lý của công tác kiểm tra, giám sát công đoàn cơ sở; công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở; Quy trình thực hiện kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn tại công đoàn cơ sở và các biểu mẫu thực hiện công tác kiểm tra tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở.

Qua buổi tập huấn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra công đoàn cơ sở, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra Công đoàn cơ sở đã nắm được những nội dung, nguyên tắc về nghiệp vụ kiểm tra công tác tài chính công đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

 Liên kết bài viết gốc