– Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị. (Báo cáo theo đề cương đính kèm công văn này)

– Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện phương pháp, mô hình sáng tạo, hiệu quả.

– Cấp có thẩm quyền khen thưởng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.  

Đề xuất khen thưởng (nếu có)

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng thực hiện báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Chính trị, tư tưởng, chuyên viên Lương Cao Thúy Uyên, điện thoại: 0989950769) trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 qua Hệ thống Văn phòng điện tử và hộp thư điện tử lctuyen.sgddt@tphcm.gov.vn (định dạng *.doc, *.docx)Liên kết bài viết gốc