Về việc thực hiện thu thập dữ liệu thông tin thống kê năm học 2023-2024 (Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập); Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) – Phòng Kế hoạch Tài chính

Liên kết bài viết gốc