Căn cứ Quyết định số 4683/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ Quốc tế (08 ngành) giai đoạn 2020 – 2035 và Đại học chia sẻ Thành phố Hồ Chí Minh.

  Thực hiện Công văn số 13703/VP-VX ngày 09 tháng 12 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ Quốc tế (08 ngành) giai đoạn 2020 – 2035 và Đại học chia sẻ. 

  Ngày 31 tháng 01 năm 2024, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ Quốc tế (08 ngành) giai đoạn 2020 – 2035 và Đại học đã tiến hành phiên họp về xây dựng kế hoạch triển khai nội dung đặt hàng đào tạo các ngành trọng điểm đối với cơ sở giáo dục đại học đáp ứng điều kiện theo yêu cầu sau khi các Đề án thành phần thuộc Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ Quốc tế (08 ngành) giai đoạn 2020 – 2035 và Đại học chia sẻ được nghiệm thu. Thành phần tham dự phiên họp gồm có các thành viên Tổ giúp việc theo Quyết định số 4683/QĐ-UBND, đại diện Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp. Chủ trì phiên họp: Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ trưởng.

  Mở đầu phiên họp, Ông Cao Minh Quý – Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ phó kiêm Thư ký Tổ giúp việc báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các Đề án thành phần thuộc Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ Quốc tế (08 ngành) giai đoạn 2020 – 2035 và Đại học chia sẻ, các chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố và nội dung công việc đã triển khai trong thực hiện chuẩn bị xây dựng kế hoạch triển khai nội dung đặt hàng đào tạo đối với cơ sở giáo dục đại học đáp ứng điều kiện theo yêu cầu sau khi các Đề án thành phần thuộc Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ Quốc tế (08 ngành) giai đoạn 2020 – 2035 và Đại học chia sẻ được nghiệm thu.

  Bà Huỳnh Lưu Trùng Phùng, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đối với các Đề án thành phần. Các yêu cầu, các bước thực hiện tiếp theo sau khi nghiệm thu Đề án thành phần.

  Các đại biểu tham dự phiên họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các giải pháp và kiến nghị trong xây dựng kế hoạch triển khai nội dung đặt hàng đào tạo đối với cơ sở giáo dục đại học đáp ứng điều kiện theo yêu cầu sau khi các Đề án thành phần thuộc Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ Quốc tế (08 ngành) giai đoạn 2020 – 2035 và Đại học chia sẻ được nghiệm thu. Các đại biểu thống nhất báo cáo Ban Chỉ đạo về kết quả và tình hình triển khai thực hiện các Đề án thành phần về cơ chế chính sách, thẩm quyền quyết định, kinh phí và cơ chế đặt hàng, những khó khăn trong xây dựng các bước triển khai thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố để có giải pháp kịp thời trong tổ chức đặt hàng đào tạo.

  Một số hình ảnh phiên họp:

Hình 1: Ông Cao Minh Quý – Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ phó kiêm Thư ký Tổ giúp việc báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các Đề án thành phần

Hình 2: Toàn cảnh của phiên họp

Hình 3: Các đại biểu tham dự phiên họp và phát biểu ý kiến

Hình 4: Các đại biểu tham dự phiên họp và phát biểu ý kiến

Hình 5: Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ trưởng Tổ giúp việc chủ trì phiên họpLiên kết bài viết gốc