Ngày 30 tháng 01 năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn chuyên môn triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo Kế hoạch số 404/KH-SGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2024. Thành phần tham gia tập huấn gồm có Cán bộ quản lý, Tổ trưởng tổ GDTX, nhân viên phụ trách công tác học vụ và văn thư các trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên. Nội dung tập huấn triển khai công tác xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình GDTX, hướng dẫn triển khai thực hiện chọn sách giáo khoa theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Hình 1: Ông Cao Minh Quý, Trưởng phòng GDTX-CN&ĐH báo cáo tập huấn

Hình 2: Ông Phạm Phương Bình, Chuyên viên phòng GDTX-CN&ĐH báo cáo tập huấn

Hình 3; Ông Nguyễn Đăng Khoa, Chuyên viên phòng GDTX-CN&ĐH báo cáo tập huấn

Hình 4: Các Thầy cô tham gia tập huấnLiên kết bài viết gốc