Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, với mục đích đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 về công tác thống kê, kế hoạch, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản của ngành giáo dục và đào tạo Thành phố. Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kế hoạch – tài chính năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và Công khai dự toán năm 2024 các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thành phần tham dự:

1. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo

Ông Nguyễn
Văn Hiếu
– Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Ông Lê Hoài Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Ông Trần Khắc Huy – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính 

Cùng các ông (bà) là lãnh đạo và chuyên viên các phòng thuộc Sở.

2. Về Khối Phòng Giáo dục – Đào tạo: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện và chuyên viên phụ trách công tác tài chính, kế hoạch, thống kê phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

3. Về Khối các đơn vị trực thuộc Sở: Hiệu trưởng các trường THPT công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Phụ trách Kế toán các trường THPT công lập; Phụ trách Kế toán các đơn vị trực thuộc Sở.

Sau đây là một số nội dung, diễn biến chính Hội nghị:

Ông Mai Phương Liên – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo lên báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác kế hoạch – tài chính năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Ông Trần Khắc Huy – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả kiểm tra Kế hoạch số 5900/KH-SGDĐT ngày 13 tháng 10 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kiểm tra công tác quản lý thu, chi; công tác quản lý cơ sở vật chất đầu năm học 2023-2024 và lưu ý một số nội dung về triển khai công tác thanh toán không dùng tiền mặt – Công khai phân bổ ngân sách năm 2024

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo lên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Một số hình ảnh trao đổi, thảo luận tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liên kết bài viết gốc