Báo cáo do Ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trình bày tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 của Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Vui lòng xem báo cáo theo tập tin đính kèm.

Một số hình ảnh:

 

 

 Liên kết bài viết gốc