Bản tin CCHC số 16/2022 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ – Sở giáo dục

Bản tin CCHC số 16/2022 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ – Sở giáo dục

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Sơ kết thực hiện chuyển đổi số trong quản lý giáo dục mầm non năm học 2021-2022.

Thành phần tham dự:           Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo: …