Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến thành viên tham gia đoàn Thanh tra, kiểm tra Kỳ Thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cung cấp 01 hình thẻ 3X4 – Phòng Thanh Tra

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo đến thành viên tham gia đoàn Thanh tra, kiểm tra Kỳ Thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cung cấp 01 hình thẻ 3X4 – Phòng Thanh Tra

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Điều động Cán bộ coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …