Dự chuyên đề cấp Thành phố môn Âm nhạc Trung học cơ sở

Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện

Thư mời số 73/TM-GDĐT-VP ngày 22/3/2018 về tham dự chuyên đề cấp Thành phố môn Âm nhạc trung học cơ sở.

Chi tiết trong tập tin đính kèm.

 


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …