Dự Hội nghị kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm học 2020-2021

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

Giấy mời số 153/GM-GDĐT-VP ngày 31/12/2020 về dự Hội nghị kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …