Giấy mời tham dự sự kiện "Tuần lễ Giáo dục Quốc tế Vietopia 2019" – Văn Phòng Sở

Giấy mời tham dự sự kiện "Tuần lễ Giáo dục Quốc tế Vietopia 2019" – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …