HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà:     Phạm Thị Hải Ngọc– Chủ tịch HĐQT

Bà:    Trương Thị Phấn – Thành viên HĐDT

Ông: Phạm Đức Thuận – Thành viên HĐQT

Ông:  Phạm Trung Nhân – Thành viên HĐQT

Ông:  Phạm Ngọc Lan– Thành viên HĐQT

BAN GIÁM HIỆU

Bà:    Phạm Thị Hải Ngọc – Hiệu Trưởng