Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020 – 2025 (lần 2). – VP Đảng Ủy

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2020 – 2025 (lần 2). – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …