Họp hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức năm học 2019 – 2020 – Phòng TCCB

Họp hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức năm học 2019 – 2020 – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. – VP Đảng Ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị …