Họp Hướng dẫn việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở Giáo dục Mầm non theo Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 (trực tuyến) – Phòng Mầm Non

Họp Hướng dẫn việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở Giáo dục Mầm non theo Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 (trực tuyến) – Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Khen thưởng Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …