Họp triển khai kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện

Vui lòng xem Thư mời số 243/GDĐT-TrH ngày 23/01/2018 của Sở GDĐT trong tập tin đính kèm.

 


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. – VP Đảng Ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị …