Họp về giao ban công tác tài chính đầu năm học 2019-2020 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Họp về giao ban công tác tài chính đầu năm học 2019-2020 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …