Họp về rà soát số liệu học sinh năm học 2018-2019, dự kiến năm học 2019-2020 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện). – Phòng KHTC

Họp về rà soát số liệu học sinh năm học 2018-2019, dự kiến năm học 2019-2020 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …