Họp về thực hiện công tác quy hoạch mạng lưới và công tác đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, định hướng 2020-2025 – Phòng KHTC

Họp về thực hiện công tác quy hoạch mạng lưới và công tác đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, định hướng 2020-2025 – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …