Hướng dẫn Tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 367-KH/TU ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai – VP Công Đoàn

Hướng dẫn Tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 367-KH/TU ngày 27 tháng 5 năm 2020
của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – VP Công Đoàn

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, …