Hướng dẫn về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội năm 2020, và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. – Sở HCM

Hướng dẫn về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội năm 2020, và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. – Sở HCM

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – VP Công Đoàn

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, …