Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Sở – Văn Phòng Sở

Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Sở – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Điều động Cán bộ coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …