Kế hoạch thực hiện chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh giai đoạn 2019 – 2023 – VP Công Đoàn

Kế hoạch thực hiện chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh giai đoạn 2019 – 2023 – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. – VP Đảng Ủy

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm …