Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 – Văn Phòng Sở

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về việc nhắc các trung tâm Ngoại ngữ Tin học khẩn trương thực hiện báo cáo quý 1 năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …