Khẩn: Họp về kế hoạch xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố (Kính gửi Hiệu trưởng các trường Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc Sở). – Phòng KHTC

Khẩn: Họp về kế hoạch xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố (Kính gửi Hiệu trưởng các trường Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc Sở). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …