KHẨN: Họp về trao đổi dự kiến giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2018-2019. – Phòng KHTC

KHẨN: Họp về trao đổi dự kiến giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2018-2019. – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …