Khẩn: Về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020 và tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2020. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập; Hiệu trưởng các trường khối Đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Khẩn: Về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020 và tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2020. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập; Hiệu trưởng các trường khối Đào tạo; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Thông báo về việc báo cáo hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …