Khẩn: Về mời dự buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện). – Phòng KHTC

Khẩn: Về mời dự buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …