KHẨN: Về mời dự Hội nghị chuyên môn

Kính gửi: – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

  – Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;

  – Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX.

 

Thời gian: 8g00 ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

Địa điểm: Hội trường 2.1 – Sở Giáo dục và Đào tạo


Tác giả: Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …