Lập danh sách các cơ sở giáo dục tham gia khảo sát chính thức PISA chu kỳ 2022. – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Lập danh sách các cơ sở giáo dục tham gia khảo sát chính thức PISA chu kỳ 2022. – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Điều động Cán bộ coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …