Mời dự Chương trình gặp gỡ giữa Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo với học sinh thành phố lần 10 năm 2018. – Phòng Chính trị tư tưởng

Mời dự Chương trình gặp gỡ giữa Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo với học sinh thành phố lần 10 năm 2018. – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. – VP Đảng Ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị …