Mời dự Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 khối ngoại ngữ – tin học. – Phòng GDTX

Mời dự Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 khối ngoại ngữ – tin học. – Phòng GDTX

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …