Quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên đoàn lao động với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2023 – Văn Phòng Sở

Quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên đoàn lao động với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2023 – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở Liên …