Quy định tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Quy định tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. – VP Đảng Ủy

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm …