Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ Hè: Một số giải pháp dạy học Lịch sử, Địa lý địa phương – cấp Tiểu học. – Phòng Tiểu Học

Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ Hè: Một số giải pháp dạy học Lịch sử, Địa lý địa phương – cấp Tiểu học. – Phòng Tiểu Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …