Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021. – Sở HCM

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021. – Sở HCM

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …