Tập huấn phổ biến quy chế và phần mềm thi THPT quốc gia năm 2018. – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Tập huấn phổ biến quy chế và phần mềm thi THPT quốc gia năm 2018. – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …