Tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động giáo dục và truyền thông môi trường trong trường học giai đoạn 2016 – 2020, 02 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy và ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường và giáo dục, truyền thông về bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025 – Sở HCM

– Thời gian: 8 giờ 00, ngày 28 tháng 01 năm 2021 (thứ năm).- Địa điểm: Hội trường 2.1, Sở Giáo dục và Đào tạo

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. – VP Đảng Ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị …