Thông báo kết luận và chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban chuyên môn lần 2, năm học 2020-2021 và Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn Quốc tế giai đoạn 2021-2030" – Văn Phòng Sở

Thông báo kết luận và chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban chuyên môn lần 2, năm học 2020-2021 và Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn Quốc tế giai đoạn 2021-2030" – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Điều động Cán bộ coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …