Thông báo Kết luận và chỉ đạo của Phó Giám đốc Lê Hoài Nam tại cuộc họp về "Đề án SSC – Hệ thống quản lý trực tuyến các nguồn thu cho trường học tích hợp thanh toán học phí không sử dụng tiền mặt" – Phòng KHTC

Thông báo Kết luận và chỉ đạo của Phó Giám đốc Lê Hoài Nam tại cuộc họp về "Đề án SSC – Hệ thống quản lý trực tuyến các nguồn thu cho trường học tích hợp thanh toán học phí không sử dụng tiền mặt" – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về việc nhắc các trung tâm Ngoại ngữ Tin học khẩn trương thực hiện báo cáo quý 1 năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …