Thông báo số 2 về kết quả tổ chức lớp tập huấn dẫn viên môn Thể dục Aerobic, môn võ Vovinam cho đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất các trường học năm 2022 và bổ sung thông tin giáo viên hoàn thành chương trình tập huấn – Phòng Chính trị tư tưởng

Thông báo số 2 về kết quả tổ chức lớp tập huấn dẫn viên môn Thể dục Aerobic, môn võ Vovinam cho đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất các trường học năm 2022 và bổ sung thông tin giáo viên hoàn thành chương trình tập huấn – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về việc nhắc các trung tâm Ngoại ngữ Tin học khẩn trương thực hiện báo cáo quý 1 năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …