Thông báo số 3 – Về việc tham dự Lễ Công diễn và Trao giải Hội diễn Văn nghệ Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 (Đính kèm danh sách đơn vị tham gia công diễn, trình tự nhận thưởng và kết quả hội diễn) – Sở HCM

Thông báo số 3 – Về việc tham dự Lễ Công diễn và Trao giải Hội diễn Văn nghệ Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 (Đính kèm danh sách đơn vị tham gia công diễn, trình tự nhận thưởng và kết quả hội diễn) – Sở HCM

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Điều động Cán bộ coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …