Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên năm 2021 – Phòng TCCB

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên năm 2021 – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Thông báo về việc báo cáo hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …