Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 – Phòng TCCB

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về việc nhắc các trung tâm Ngoại ngữ Tin học khẩn trương thực hiện báo cáo quý 1 năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …