Thư mời dự triển khai mô hình định hướng giáo dục STEM, giải pháp của Đại học Stanford và Đại học Harvard – Mỹ – Văn Phòng Sở

Thư mời dự triển khai mô hình định hướng giáo dục STEM, giải pháp của Đại học Stanford và Đại học Harvard – Mỹ – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. – VP Đảng Ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị …