Thư mời tham dự Hội nghị tổng kết công tác nữ công năm học 2017 – 2018 và triển khai phương hướng hoạt động năm học 2018 – 2019

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC      

 

 

Số: 191/TM-CĐGD        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

  THƯ MỜI

  BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TP.HỒ CHÍ MINH

 

 Trân trọng kính mời

 

+ Thành viên Ban nữ công Công đoàn Giáo dục Thành phố

+ Trưởng Ban nữ công công đoàn cơ sở các trường THPT, TCCN, Cao đẳng và đơn vị trực thuộc.

  Đến tham dự

 Hội nghị tổng kết công tác nữ công  năm học 2017 – 2018 và triển khai

  phương hướng hoạt động năm học 2018 – 2019

 

Thời gian : 8h00, thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018

Điạ điểm  :  Hội trường 2.1, Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

                   Số 66-68, Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Nội dung:+ Tổng kết hoạt động nữ công năm học 2017 – 2018

               + Triển khai công tác nữ công năm học 2018 – 2019

               + Triển khai một số nội dung của Đề án 938 (giai đoạn 2017  – 2027)

               + Một số nội dung khác.

          Vì tính chất quan trọng của Hội nghị đề nghị các đồng chí tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng./.

 

                                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                              CHỦ TỊCH

 

                                                                                 ( đã ký)

 

                                                                         Nguyễn Thị Gái


Tác giả: VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …