Thư mời Trưởng phòng GD&ĐT tham dự Lễ Tuyên dương Khen thưởng Học sinh Giỏi năm học 2017-2018 – Văn Phòng Sở

Thư mời Trưởng phòng GD&ĐT tham dự Lễ Tuyên dương Khen thưởng Học sinh Giỏi năm học 2017-2018 – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …