V/v hướng dẫn đối với các trường hợp thuộc diện hợp đồng lao động do Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết – Phòng Tổ chức Cán bộ

V/v hướng dẫn đối với các trường hợp thuộc diện hợp đồng lao động do Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết – Phòng Tổ chức Cán bộ

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …