V/v Mời tham dự chuyên đề “Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ” – Cụm 3 – Phòng Mầm Non

V/v Mời tham dự chuyên đề “Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ” – Cụm 3 – Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …